انواع کمپرسورهای مورد استفاده در چیلرهای تراکمی

كمپرسور(COMPRESSOR) بعنوان قلب یك سیستم تراكمی وظیفه ایجاد اختلاف فشار در سیستم برای جریان یافتن مبرد درسیكل را بعهده دارد، انواع كمپرسورهای مورداستفاده درچیلرها به قرار ذیل می باشند:

ـ كمپرسورهای رفت وبرگشتی ( ضربه ای ) Reciprocating Compressors

ـ كمپرسورهای گریزازمركز Cenrtrifugal Compressors   .

ـ كمپرسورهای پیچی Screw Compressors .

ـ كمپرسورهای حلزونی Scroll Compressors . 

هرچنداستفاده ازتمامی كمپرسورهای فـوق درصـنایع تهویـه مطبـوع ممكـن و عملـی اسـت لـیكن از آنجا كـه

كمپرسورهای رفت وبرگشتی (Recip.Comp ) بدلیل تنوع درظرفیت ، مدل ، آشنائی بیشتر مـصرف كننـدگان

وسرویس كاران داخلی ، مصرف درازمدت و شناخت بیشتر بازار داخلی ، بیشترین استفاده را در این صنایع دارنـد .

لذا در اینجا نیز بالطبع درمورد این نوع كمپرسورها صحبت خواهیم نمود.

كمپرسورهای ضربه ای (رفت وبرگشتی) ازنظرنوع كاربری به چند دسته زیرتقسیم میشوند:

ـ كمپرسورهای باز( Open Type ) :الكتروموتور(محرك) و كمپرسور (متحرك) جدا ازهم بوده وازطریـق كوپلینـگ

یاتسمه ، انتقال قدرت صورت میگیرد. این نوع كمپرسورهابیشتربرای ظرفیتهای بالااستفاده میشوند.

ـــ كمپرســورهای نیمــه بــسته (Semi Hermetic Type) الكتروموتــور و كمپرســورداخل یــك محفظــه

قراردارند لیكن امكان بازكردن و تعمیر الكتروموتـور و اجـزاء كمپرسـور (روتـور، اسـتاتور، سرسـیلندر، سـیلندر،

سوپاپها، میل لنگ ، پیستونها و…) براحتی وجود دارد. دراین نـوع كمپرسـورها معمـولا“ جهـت خنـك كـردن

موتور الكتریكی ، گاز مبرد را قبل ازورود به داخل سیلندرها از روی سـیم پـیچ الكترو موتور عبـور می دهنـد. ایـن

كمپرسورها دارای راندمان بالا بوده و به همین دلیـل و نیـز امكـان تعمیـرات مورد اشـاره ، اسـتفاده ازآنهـا در

ظرفیتهای مختلف درچیلرهای تهویه مطبوع بسیاررایج می باشد.

ـ كمپرسورهای بسته (Hermetic Type) الكتروموتور و كمپرسور داخل یـك محفظـه بـسته تعبیـه شـده انـد،

و امكان تعمیر یا تعویض قطعات وجود ندارد، این كمپرسورها معمولا درظرفیتهـای پـایین و بیشتردرسیـستمهای

سرد كننده خانگی و تجاری (نظیر یخچالها، كولرهای گازی، اسپلیت یونیتها و…)و یا چیلرها و پكـیج یونیتهـای بـا

ظرفیت كم مورداستفاده قرار می گیرند. از مزایای این نوع كمپرسورها، جایگیری كم ، صدا و لـرزش انـدك و نگهـداری

آسان آنها است. لیكن عدم امكان تعمیر آنها نقطه ضعفی برای این نوع كمپرسورها محسوب می گردد.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب مناسب ترین دستگاه برای پروژه خود و نیز استعلام قیمت آنها با مهندسان ما تماس بگیرید. کارشناسان شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک (رادکو) آماده ارائه هر گونه مشاوره تخصصی در این زمینه می‌باشند.

تماس با بخش فروش و دفتر مرکزی RADCO

صفحه محصولات شرکت رادکو

صفحه نخست شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک (رادکو)

مطالعه بیشتر:

چیلر چیست ؟ساختمان چیلر تراکمی واجزای تشکیل دهنده چیلر تراکمی

انتخاب و خرید انواع مینی چیلر و مقایسه مینی چیلر و داکت اسپلیت

طرز کار چیلر تراکمی آب خنک چگونه است؟ اجزا تشکیل دهنده چیلر تراکمی آب خنک – نوع و برند کمپرسور چیلر های تهویه مطبوع شرکت رادکو برای تناژهای مختلف .

با انواع مختلف چیلرها آشنا شویم (چیلر تراکمی، چیلر جذبی، مینی چیلر)