معرفی فضاها و بررسی انواع تاسیسات مورد استفاده در بخش های مختلف بیمارستانی

درحال حاضر زون بندی بیمارستان تاحدود زیادی به صورت یك فرمول شامل 7 بخش اعمال میگردد.

 1. در مانگاه یا پلی كلینیك
 2. بخش های بستری

1-2. داخلی

2-2. جراحی

3-2. زنان و زایمان

4-2. کودکان

5-2. بخشهای بستری  ICU,CCU

 1. بخش جراحی

3-1. اتاق های عمل

3-2. اتاق های ریكاوری

3-3. بخش زنان و زایمان

 1. اورژانس
 2. بخش های پاراكلینیك – واحدهای تشخیص

5-1. آزمایشگاه

5-2. رادیولوژی

 1. بخش های خدمات پشتیبانی بیمارستان

6-1. رخت شویخانه

6-2. آشپزخانه

6-3. استریل مركزی

6-4. بخش تاسیسات و گازهای طبی

6 -5. بخش مورگ و اتوپسی

 1. اداری

خرید ،قیمت و فروش تاسیسات بیمارستان ،فضای کلی و تاسیسات بیمارستان

 • درمانگاه یا پلی کلینیک

شامل اتاق های معاینه پزشكان (عمومی یا تخصصی )، تزریقات، پانسمان، داروخانه، مددكاری وبخش فیزیو تراپی می باشد.

جهت كنترل مراجعه كنندگان و پرسنل مختلف بخش ها بهتر است ورودی جداگانه ای جهت دسترسی به درمانگاه در نظر گرفته شود. و پذیرش وحسابداری و داروخانه درمانگاه كه می بایست به سهولت قابل دسترسی باشند.

 • بخش های بستری :

بخش های بستری بیمارستان جهت بستری و مراقبت از بیمارانی كه احتیاج به مراقبت و نظارت پزشك دارند استفاده می شود تا بیمار بهبودی كامل پیدا كرده واز بیمارستان مرخص شود.

هر بخش بستری بیمارستان شامل فضاهایی مانند اتاقهای بستری، اتاق های معاینه، انبار تجهیزات، شستشوی كثیف، جارو شوی، وان درمان، ایستگاه پرستاری و آبدارخانه می باشد و به چهار بخش زیر تقسیم می شود.

2-1- بخشهای بستری داخلی بیماران ( مردان وزنان )

-2-2بخشهای بستری جراحی بیماران ( مردان و زنان )

-3-2بخشهای بستری زنان و زایمان ( ژنیكولوژی و مامایی )

-4-2بخشهای بستری كودكان ( داخلی و جراحی )

CCU,ICU -5-2 بخشهای بستری

2-1- بخشهای بستری داخلی بیماران ( مردان وزنان )

بیماری كه به وسیله یك پزشك داخلی یا سایر متخصصین پزشكی مورد معالجه قرار می گیرد، مشمول مراقبت های كامل پرستاری، برروی تخت یا خارج آن بوده واز وسایل تشخیص مانند آزماشگاه، اشعهx و احتمالا از وسایل بدن وكاردرمانی استفاده می كند. مداوای او ممكن است شامل استراحت، كنترل شدید غذایی، دارو و محیط شود .

در محاسبات تعداد تخت های بستری بیمارستان برای تعداد مشخص بیمار، مدت اقامت یک بیمار داخلی به طور متوسط 10 روز در نظر گرفته می شود.

ازمهمترین تجهیزات مورد نیاز این بخش می توان به تخت بستری بیمار، كمد كنار تخت، یخچال، فشار خون سنج، ساكشن، كپسول اكسیژن، مانومتر اكسیژن، چراغ اولتراویوله و …. اشاره كرد.

2-1- بخشهای بستری داخلی بیماران ( مردان وزنان )

درجراحی روش دیگری پیش گرفته می شود، دراینجا امر تشخیص، اختلال درعملكرد های بدن را مشخص می نماید.

برای مثال یك استخوان شكسته، یك ماهیچه یا تاندون یا پوستی كه به سختی بریده شده، رشد غیرطبیعی، اعصاب متورم یا جابجا شده، فلج، یا بعضی دیگراز نا توانیهای عملكردی بدن ازاین نمونه ها می باشند.

معمولاً امر تشخیص قبل از ورود به بیمارستان انجام می پذیرد .ا حتمالاً همان سری ازكارهای رادیولوژی یا آزمایشگاهی، مشابه آنچه درمورد بیمار داخلی اعمال می شود مورد لزوم بوده ولی بطور كلی ضرورت عمل جراحی، بعد از پذیرش بسیار زود تشخیص داده شده وزمان بعد از عملرا تاحد ممكن كوتاهتر می نماید. مدت اقامت بیمار جراحی شش تا هفت روز در نظر گرفته می شود.عمده تجهیزات این بخش مانند بخش بستری بیماران داخلی است.

-3-2بخشهای بستری زنان وزایمان ( ژنیكولوژی و مامایی )

ارتباط نزدیكی بین اتاق زایمان وتخت های بستری زایمان وجود دارد. بخش بستری زنان وزایمان با اتاقهای درد، آمادگی بیمار، زایمان و بهبودی بعد از وضع حمل، شیر خوارگاه طبیعی،ایزوله و اتاق نوزادان زودرس ارتباط دارد و حتی الامكان می بایست درجوار هم باشند.از مهمترین تجهیزات مورد نیاز این بخش می توان به تخت بستری بیمار، پایه سرم چرخدار، كمد كنار تخت،یخچال، ترولی پانسمان، ترولی اورژانس، ترولی حمل دارو، فشار خون سنج، ست احیای نوزاد، دستگاه فتوتراپی، اسپیكوم زنان، اسپیكوم بینی، كپسول اكسیژن، ساكشن، چراغ اولتراویویه، دستگاه گرم كن بچه ( انكوباتور ) و،… اشاره كرد.

-4-2بخشهای بستری كودكان ( داخلی و جراحی )

درمورد بیماران بخش كودكان ازهمان الگوی بخش داخلی وجراحی استفاده می شود ولی نسبت موارد جراحی آن رو به فزونی است.

از مهمترین تجهیزات مورد نیاز این بخش می توان به تخت بستری اطفال، كمد كنار تخت پایه سرم چرخ دار، یخچال، ترولی پانسمان، ترولی اورژانس، گوشی، فشار خون سنج، مانومتراكسیژن، كپسول اكسیژن ساكشن، چراغ اولتراویوله، دستگاه گرم كن بچه (انكوباتور) و…. اشاره كرد.

CCU,ICU -5-2 بخشهای بستری

این بخشها با امكانات ویژه وطراحی خاصی جهت بستری بیماران بدحال مغزی و قلبی استفاده می شود.

این بخش حتی الامكان با یستی به صورت منحنی طراحی شود. دراین بخش به ازای هر تخت یك سیستم مانیتورینگ وجود دارد كه به سیستم شبكه اصلی متصل است، بدین ترتیب پرستار بخش به راحتی می تواند كل بخش را تحت نظر بگیرد وتوسط رایانه مركزی ازحال آنها باخبر باشد.

عمده تجهیزات این بخشها شامل سیستم مانیتورینگ، سیستم گازهای طبی، الكتروشوك ودستگاه تنفس مصنوعی می باشد.

3). بخش جراحی:

بخش جراحی درارتباط مستقیم با بخش بستری جراحی می باشد. جراحی ازموقعیت ممتازی در بیمارستان برخوردار است . اتاق عمل از نظر فنی یك وسیله درمانی بوده كه تیمی مركب از یك جراح یا بیشتر، متخصص بیهوشی و پرستاران جراحی، یك بیمار را جراحی یا مراقبت از او را عهده دار هستند.

3-1. اتاق های عمل :

فضای اتاق عمل عموما حدود 36 متر مربع می باشد و به فضاهای اسكراب واستریل فرعی راه دارد. گاز های N2O , O2  و خلاء از لزومات هر اتاق عمل می باشد.

ازمهمترین تجهیزات اتاق عمل می توان به مواردی مانند مانیتورینگ اتاق عمل، تخت عمل، دستگاه بی هوشی، ترولی لوازم بی هوشی، چراغ اولتراویوله، ساكشن دو شیشه ای، الكتروكوتر، ترولی لوازم تزریق، الكتوشوك، الكتروسرجری، دستگاه گرمكن و دستگاه ونتیلاتور اشاره كرد.

3-2. اتاق های ریکاوری :

پس از پایان یافتن عمل جراحی، بیمار معمولا به اتاقهای ریكاوری كه همجوار اتاق عمل است منتقل می شود تا از بیهوشی خارج شود. بیمار تا بیرون آمدن از بیهوشی، دراین اتاق تحت مراقبت های ویژه خواهد بود.

ازمهمترین تجهیزات اتاقهای ریكاوری می توان به مواردی مانند تخت ریكاوری، دستگاه، فشارخون سنج، داروهای قلبی و تنفسی و دستگاه ساكشن، الكتروشوك، الكتروكاردیوگرام، مانیتورینگ، دستگاه بخور، وسایل تنفسی مانند اسپیراتور، چادر اكسیژن و…. اشاره كرد.

3-3. بخش زنان و زایمان :

عملا تمام نقطه نظرهایی كه در مورد محوطه جراحی اظهار شده در مورد اتاقهای زایمان نیز صادق است . رعایت همان اصول ایمنی، باید صورت گیرد. فنون ضد عفونی، مشابه می باشد و عناصر فیزیكی و تجهیزات مگر درمورد چراغ و چند جزئیات دیگر، تقریبا یكسان است.

4). اورژانس :

اورژانس شامل اتاق ترما با امكانات جراحی و احیاء، پست پرستاری بخش مسمومین، مصدومین و بیماران تخت نظر می باشد. با توجه به عملكرد اورژانس وفعالیت اضطراری بیست وچهار ساعته و همچنین مسئولین پذیرش در ساعات تعطیل درمانگاه لازم است دارای دسترسی بدون واسطه مستقل بوده و در سطح زمین پیش بینی شود. همچنین ورودی و آمبولانس از افراد متفرقه تفکیک گردد.

5). بخش های پاراکلینیک – واحدهای تشخیص :

قسمت قابل توجهی از پرستاری بیمار بوسیله خدمات تشخیصی و درمانی مکمل صورت می گیرد که عموما شامل رادیولوژی، آزمایشگاه، کلینیکی  (تشخیص طبی) و غالبا خدمات اجتماعی پزشکی و نمونه های مصور پزشکی خواهد بود. کمکهای مکمل تشخیصی و درمانی مانند الکتروکاردیوگرافی، اندازه گیری سوخت و ساز بدن، الکتروآنسفالوگرافی، رادیو ایزوتوپ، جهاز تنفسی، انسولین یا درمان یا شوک الکتریکی و تزریقات را می توتن با آزمایشگاه یا رادیولوژی در یک گروه قرار داد.

حال آنکه در مواردی نیز واحدهای آزمایشگاه، رادیولوژی و تشخیص طبی می باشد.

5-1- آزمایشگاه :

خرید ،قیمت و فروش تاسیسات بیمارستان شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک-رادکو ،فضاها و تاسیسات بیمارستانی (آزمایشگاه بیمارستان)

شلوغ ترین و معمولا وسیع ترین تسهیلات مکمل، آزمایشگاه های طبی می باشند که در اینجا آزمایشگاه های متعدد، امر تشخیص را یاری می دهند. آزمایشات غالبا به صورت زیر دسته بندی می شوند :

 • شیمی
 • باكتری شناسی
 • سرم شناسی خون (سرولوژی)
 • خون شناسی(هماتولوژی)
 • انگل شناسی
 • بافت شناسی ( هستیولوژی)
 • ویروس شناسی ( ویرولوژی)

2-5- رادیولوژی :

خرید ،قیمت و فروش تاسیسات بیمارستان شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک-رادکو ،فضاها و تاسیسات بیمارستانی (رادیولوژی)

این بخش، هم ردیف آزمایشگاه تشخیص طبی، یكی از كمكهای اصلی در تشخیص بوده، تشعشع درمانی را نیز عرضه می دارد و پذیرش بدان فقط با تجویز پزشك معالج خواهد بود. این بخش درخدمت بیماران بستری و سرپایی خواهد بود. گاهی مراجعات بیماران سرپایی از تعداد مراجعات بیماران بستری نیز فزونی خواهد یافت . بعلت مراجعه بیمار به رادیولوژی، دسترسی بیماران بستری و سرپایی، باید به سهولت انجام شود. این بخش مستلزم فضاهای نسبتا بزرگ و تجهیزات گران قیمت است كه معمولا در محل نصب می شوند.

6) بخش خدمات پشتیبانی بیمارستان :

بخش خدمات و پشتیبانی بیمارستان، همانند تسهیلات تشخیص و درمانی مكمل، خدمات ثانویه را در خدمت بیمار قرار می دهد. به ندرت بخشهای مخصوص مسكن همراه بیمار، حمل ونقل، آتش نشانی و ایمنی مشمول این گروه می شوند.

این خدمات از نظر اهمیت چیزی از سایر قسمت های شرح داده شده كم ندارد، ولی معمولا به صورت مستقل درنظر گرفته می شوند زیرا مقدار ناچیزی از فعالیت آنها مستلزم نظارتهای پزشكی خواهد بود. این بخش شامل رختشویخانه، استریل مركزی، آشپزخانه، تاسیسات وگازهای طبی، اموراداری، مورگ واتوپسی است.

1-6- رختشویخانه :

خرید ،قیمت و فروش تاسیسات بیمارستان شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک-رادکو ،فضاها و تاسیسات بیمارستانی (رختشویخانه بیمارستان)

برای اغلب بیمارستانهای بزرگتر از 50 تخت خواب، داشتن رختشویخانه اقتصادی خواهد بود. عناصر اصلی این واحد استاندارد بوده و دارای عملیات كاملا شناخته شده ای می باشد. درهر رختشویخانه به ازای هر تخت بیمارستان به اندازه 4 تا 6 كیلو برای ماشین لباسشویی درنظر گرفته می شود كه به تفصیل شرح داده خواهد شد.

تجهیزات اصلی این واحد عبارتند از: دستگاه شستشوی بزرگ، آبگیر بزرگ، خشك كن، اتو غلطكی، اتوی تخت.

2-6- آشپزخانه :

خرید ،قیمت و فروش تاسیسات بیمارستان شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک-رادکو ،فضاها و تاسیسات بیمارستانی (آشپزخانه بیمارستان)

درهر بیمارستان فضایی جهت امور تغذیه درنظر گرفته می شود كه به دو واحد غذاهای رژیمی و غذاهای عمومی تقسیم بندی می شود. فضاهایی مانند سردخانه فضای آماده سازی گوشت و برنج، قسمت پخت، ظرفشویی، دوش ورختكن و سالن غذا خوری برای آشپزخانه در نظر میگیرد .

تجهیزات اصلی این واحد عبارتند از: تانك شستشوی برنج، یخچال بالای صفر، گرمخانه دم كن برنج، اجاق گاز پایه كوتاه، اجاق گاز فردار رستورانی ، تانك شستشوی سبزیجات، ماشین ظرفشویی وماشین سبزی خردكنی،

3-6- بخش استریل  مرکزی :

خرید ،قیمت و فروش تاسیسات بیمارستان شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک-رادکو ،فضاها و تاسیسات بیمارستانی (استریل بیمارستان)

این بخش از مهمترین قسمتهای گروه خدماتی می باشد. بطور مرسوم این قسمت جزیی از محوطه جراحی به حساب می آید، زیرا بیشترین لوازم استریل در آنجا مورد استفاده قرار میگیرند، ولی به تازگی با سایر بخشهای خدماتی هم گروه شده است. تا كنترل مركزی توزیع تمام اقلام درمورد آن نیز اعمال شود و بخشهای خدماتی هم گروه شده است تا كنترل مركزی توزیع تمام اقلام درمورد آن نیز اعمال شود و درضمن كادری كه درآن مشغول به كار می باشد ضرورت ندارد كادر دوره دیده باشند.

تمام اقلامی كه از بخشها باز گردانده می شوند دراین قسمت تمیز، چیده و بسته بندی می شوند وسپس استریل گردیده وبرای توزیع در موقع احتیاج به انبار استریل فرستاده می شوند.

عمل استریل كردن می تواند به سه روش زیرانجام پذیرد.

1 استریل خشك

2 استریل بوسیله آب جوش

3 استریل بخار توسط دستگاه اتوكلاو

خرید ،قیمت و فروش تاسیسات بیمارستان شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک-رادکو ،فضاها و تاسیسات بیمارستانی (اتوکلاو بیمارستان)

استریل كردن به روش بخار وتوسط دستگاه های اتوكلاو سریعترین و در عین حال اطمینان بخش ترین روش برای استریل كردن می باشد دراین دستگاه (اتوكلاو ) دو وكیوم وجود دارد كه، وكیوم اولیه جهت ایجاد فشار منفی برای ورود بخار به داخل منفذهای وسایل بوده و وكیوم ثانویه جهت خشك كردن تمام منفذهای وسایل میباشد. عمده ترین تجهیزات استریل مركزی شامل اتوكلاو، ابزار شوی، دستكش شوی، اولتراسوند كلینر ( شستشوی ابزار باز امواج ماوراء صوت ) می باشد.

بخش استریل دارای دو فضای كلی تمیز و كثیف بوده كه توسط دستگاههای اتوكلاو به هم مرتبط می شوند. اتوكلاوها دو درب بوده و یك درب آنها به سمت فضای تمیز و درب دیگر به سمت فضای كثیف باز می شوند.

4-6- بخش تاسیسات و گازهای طبی :

بخش تاسیسات و گازهای طبی شامل تاسیسات بیمارستان جه از جهت تامین درجه حرارت و برودت و چه از لحاظ نیاز به عوامل دیگر مثل گازهای طبی یا بخار مورد نیاز بخشها متفاوت می باشد. لازم به ذکر است که اگر چه پستهای ترانسفورماتور و دیزل ژنراتورهای اضطراری جزء این بخش محسوب می شوند.

5-6- بخش مورگ واتوپسی :

پس از فوت هر بیمار، اگر نیاز به تشخیص علت مرگ، كالبد شكافی یا حتی برداشتن نمونه های مختلف برای تعیین علت مرگ را ضروری بداند پس از انجام این عمل جنازه را در اختیار خانواده قرار خواهد داد.

7) بخش اداری :

شامل مدیریت بیمارستان، دفاتر اداری، حسابداری، بایگانی، دفتر پرستاری و پشتیبانی می باشد. این بخش می بایست به نحوی قرار گیرد كه ازتمام بخشهای دیگر خصوصا جهت پرسنل بیمارستان قابل دسترسی باشند.

ادامه دارد

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب مناسب ترین دستگاه برای پروژه خود و نیز استعلام قیمت آنها با مهندسان ما تماس بگیرید. کارشناسان شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک (رادکو) آماده ارائه هر گونه مشاوره تخصصی در این زمینه می‌باشند.

تماس با بخش فروش و دفتر مرکزی RADCO

صفحه محصولات شرکت رادکو

صفحه نخست شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک (رادکو)

مطالعه بیشتر:

چیلر چیست ؟ساختمان چیلر تراکمی واجزای تشکیل دهنده چیلر تراکمی

انتخاب و خرید انواع مینی چیلر و مقایسه مینی چیلر و داکت اسپلیت

طرز کار چیلر تراکمی آب خنک چگونه است؟ اجزا تشکیل دهنده چیلر تراکمی آب خنک – نوع و برند کمپرسور چیلر های تهویه مطبوع شرکت رادکو برای تناژهای مختلف .

با انواع مختلف چیلرها آشنا شویم (چیلر تراکمی، چیلر جذبی، مینی چیلر)

تشریح انواع فن کویل، ساختار و طرز کار فن کویل

انواع کمپرسورهای مورد استفاده در چیلرهای تراکمی

دستورالعمل نصب و تعمیر و نگهداری چیلر هوا خنک
چیلر جدبی
, , , , ,

طرز کار چیلر جذبی | چیلر جذبی چیست | انواع چیلر جذبی

چیلر جذبی با چیلر تراکمی متفاوت است زیرا کمپرسور ندارد. در عوض از گرما برای خنک کردن استفاده می کند.
نکات مثبت و منفی سیستم های تهویه مطبوع هوشمند
,

سیستم های تهویه مطبوع هوشمند | ویژگی های سیستم های تهویه مطبوع هوشمند

هوش مصنوعی در حال حاضر فرصت هایی را برای بهبود تعمیر و نگهداری، راحتی و صرفه جویی در انرژی را برای تهویه مطبوع فراهم می کند.
خرید مینی چیلر به قیمت کارخانه
, , ,

خرید مینی چیلر به قیمت کارخانه | فروش مینی چیلر به قیمت کارخانه

مینی چیلر دستگاهی می باشد که دراصل چیلر هوا خنک کوچکی است که برای آپارتمان ها و ساختمان هایی که نیاز به سرمایش و گرمایش مستقل دارند و می خواهند مشکلات مربوط به موتورخانه مرکزی را نداشته باشند، به کار می رود.
پارامترهایی که در انتخاب چیلر موثر است
, , , , , , , , ,

شرکت های ساخت چیلر | شرکت های سازنده چیلر |چیلر صنعتی، خانگی

سازنده های چیلر انواع چیلر های مورد نیاز برای خنک سازی محیط های اداری تجاری مسکونی و صنعتی طراحی و می سازند و به بازار عرضه می کنند چیلر ها از برندهای مختلفی در بازار موجود هستند که با توجه به مدل آن و ظرفیت خنک سازی آن متفاوت هستند .
سیستم‌های سرمایش و گرمایش مینی چیلر
, ,

مینی چیلر | سیستم‌های سرمایش و گرمایش مینی چیلر |

در فصل تابستان ، نیاز به سرمایش در چیلر یا مینی چیلر می‌شود، آب خنک تولید شده به فن کویل ها که به‌عنوان یونیت‌های داخلی در هر فضا نصب هستند فرستاده می‌شود هوای دمیده شده توسط فن از روی کویل عبور می‌کند و خنک می‌شود و وارد اتاق‌ها می‌گردد و در نهایت هوای مطبوع در اتاق خواهیم داشت.
شرکت سازنده چیلر صنعتی
, , , , , , , , , , ,

چیلر چیست؟| انواع چیلر تراکمی و کاربرد آن | اجزای چیلر

چیلر دستگاهی است که به وسیله سیال خنک کننده در سیکل تبرید، سیال دیگر را(عمدتا آب) برای مصارف صنعتی یا تهویه مطبوع خنک می کند. این آب سرد در اواپراتورچیلر در سیستمهای صنعتی برای خنک کردن بخشی از ماشین آلات و در تهویه مطبوع برای خنک کردن هوا استفاده می شود و هوا را از طریق هواساز، فن کویل و.. قابل استفاده است.
اواپراتور سیلابی
, , ,

اواپراتور چیست ؟| قیمت و خرید اواپراتور چیلر های تراکمی|

اواپراتور یکی از مهم ترین و اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده چیلر تراکمی می باشد. اواپراتور نوعی مبدل حرارتی است که حرارت را از آبی که باید در چیلر سرد شود جذب کرده و به مبرد در حال تبخیر انتقال می ‌دهد و بدین ترتیب آب سرد می شود.
نصب و راه اندازی مینی چیلر
, ,

مینی چیلرچیست | نکات مهم در انتخاب مینی چیلر|

مینی چیلر یک دستگاه سرد کننده آب است که پس از سرد کردن آب سرد را با پمپ جهت مصارف سرمایشی پمپاژ میکند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات شرکت رادکو

محصولات شرکت رادکو