انواع گاز مبرد،مشخصات فنی مبرد ها و قیمت گاز مبرد

مشخصات فنی انواع گاز های مبرد (Refrigerant)

به بيان كلي مبرد ماده اي است كه با جذب حرارت از يك ماده به صورت عامل خنك  كن عمل مي  نمايد ، براي اينكه مبردي براي استفاده مناسب باشد بايستي داراي خـواص شـيميايي فيزيكي و ترموديناميكي ويژه  اي باشد كه استفاده از آن را مطمئن و اقتصادي سازد  بايد توجـه شود كه مبرد ايده آل وجود ندارد و بـه دليـل اختلاف فـاحش شـرايط و نيازهـا و كاربردهـاي مختلف، مبردي وجود ندارد كه بتواند براي همه كاربردها مناسـب باشـد. بنـابراين يـك مبـرد هنگامي ايده  آل خواهد بود كه بتواند شرايط و نيازهاي يك كاربرد بخصوص را تامين نمايد.  لـذا در ادامه شرح  مختصري از خواص مورد توجه در مبردها خواهد آمد و سـپس چنـد مبـرد كـه كاربرد گسترده اي دارند جهت آشنايي بيشتر خواننده به اختصار معرفي خواهند گرديد .

سمي بودن: سمي بودن يك عبارت نسبي بوده و تنها موقعي مفهوم مييابد كه ميزان غلظت و زمان تماس لازم براي ايجاد اثرات زيانبار تعيين شده باشد. درجه سمي بودن مبردهاي رايـج به وسيله آزمايشگاههايي تست شده است مبردهاي خيلي سمي بوده که در غلظتهاي نسبتًا پايين و يا زمـان تمـاس كم موجب مرگ و يا آسيبهاي جدي ميشوند ولي ميزان سـمي بـودن برخی مبردهـا خفيف بوده و صرفًا در غلظتهاي بالا ميتوانند اثرات زيان بار داشته باشند. به لحاظ اينكه اثرات ناشي از گروه اخير بيشتر به دليل كمبود اكـسيژن اسـت تـا مـضر بـودن خـود مبـرد، آنهـا را غيرسمي فرض ميكنند. در حال حاضر آمونياك تنها مبرد سمي است كه تا حد زيـادي مـورد استفاده قرار ميگيرد ولي استفاده از آن به واحدهاي بسته بندي، يخسازيها و سردخانه هايي كه افراد مجربي در آنجا كار ميكنند، محدود ميشود.

ايمني: معمو ًلا خواص ايمني اولين ملاحظات در انتخاب يك مبرد بـوده و بـه همـين دليـل بعضي از مواد عليرغم اينكه مبرد خوبي هستند كمتر مورد استفاده قرار ميگيرند مهمترين اين مبردها آمونياك و بعضي از هيدروكربنهاي خالص هستند. اگر سيالي در حالت خاص و هنگامي كه با قـسمتي از هـوا مخلـوط مـيشـود، غيرقابـل اشتعال، غيرقابل انفجار، و غير سمي باشد و با روغن روانكـاري و مـواد ديگـري كـه معمـو ًلا در ساختمان تجهيزات تبريد به كار ميرود و با رطوبت موجود در سيستم تبريد واكنش نـامطلوبي نداشته باشد ميتوان به عنوان مبردي مناسب مورد استفاده قرار گيرد. بعلاوه خواص مبرد بايد چنان باشد كه در صورت نشت از سيستم، موجب آلودگي مواد غذايي و يا ساير مواد موجود در سردخانه نشود

قابليت اشتعال و انفجار :اكثر مبردهاي مورد استفاده در سيستم تبريد کلا غير قابل اشـتعال و انفجار ميباشند. از موارد اسـتثنا آمونيـاك و هيـدروكربنهاي خـالص هـستند. هنگـامي كـه آمونياك با نسبتهاي بخصوصي از هوا مخلوط گردد بـه ميـزان جزيـي قابـل اشـتعال و انفجـار ميگردد ولي با اخذ تدابير ويژه خطر استفاده از آمونياك به عنوان مبرد قابـل اغمـاض خواهـد بود

ملاحظات اقتصادي: طبعًا از نظر اقتصادي مطلوب اين است كه خواص فيزيكي و حرارتي مبرد چنان باشد كه به ازاي ظرفيت تبريد واحد، حداقل توان را جذب نمايد و ضريب عملكـرد سيـستم بـالا باشـد. مهمترين خواص مبرد كه ظرفيت وراندمان سيستم را تحت تأثير قرار ميدهند عبارتند از

١ (حرارت نهان تبخير

 ٢ (حجم ويژه بخار

 ٣ (نسبت تراكم

 ٤ (گرماي ويژه مبرد

در هر دو حالت مايع و بخار. چون توان لازم بازاي واحد ظرفيت تبريد، براي تمام مبردهاي متـداول تقريبـًا برابرنـد و راندمان و مسائل اقتصادي سيستم، معمو ًلا در تصميمگيري براي انتخاب مبرد دخيـل نخواهـد بود. خواصي كه اندازه، وزن و هزينه اوليه تجهيزات تبريد را كـاهش مـيدهنـد و امكـان كـار اتوماتيك با حداقل تعميرات را فراهم ميسازند. حائز اهميت هستند. قيمـت و وفـور مبـرد نيـز عامل مهمي در انتخاب مبرد است.

انواع مبرد:

مواد مبرد كًلا به سه دسته تقسيم ميشوند:

مواد بی خطر مانند  R12-R502 , R11-R13,….

مواد سمي و تا حدي قابل اشتعال مانند: R707 (آمونياك)-R40,R160 ,R 611

مواد قابل اشتعال مانند R290 (پروپان)، R170 (اتان)،R600 (بوتان) كه متداول نيستند

. گازهاي گروه اول چون تركيبي از كربن ـ كلر و فلوئور هستند،  CFC ناميده مـيشـوند. فريونها چون پايدارند، به طبقات بالاي جو رفته و در اثر شعله ماوراي بنفش كلر آزاد ميكنند و باعث تخريب لايه ازن ميشوند.و علاوه بر این اثر گلخانه ای بسیار زیادی هم دارد و به همین دلیل در پروتکل مونترال استفاده از این مبرد را ممنوع اعلام کردند. گاز R11 و R12،R13 جزو این دسته از مبردها می باشد. اثر تخريبي مبردهاي مختلف با يكديگر متفاوت است .

گازهاي جانشینی CFC:

توليد برخي از گازهـاي دسـت بـشر درقـرون اخيـر باعـث گرديـده اسـت كـه صـدمات جبران ناپذيري به محيط زيست وارد آيد كه يكي از ايـن زيـانهـا كـه روز بـه روز هـم بيـشتر گسترش پيدا ميكند شكاف لايه ازن ميباشد كه ميتواند تهديد بسيار خطرناكي براي حيات بر روي كره زمين باشد. ازن از سه اتم اكسيژن تشكيل شده كه به عنوان يـك محـافظ در مقابـل پرتوهاي ماوراي بنفش قرار گرفته و مانع رسيدن اين اشعه خطرناك بـه موجـودات زنـده كـره زمين ميشود زيرا اين اشعه باعث بيماريهايي از قبيل سرطان پوست، آب مرواريد، و جلـوگيري از رشد و نمو گياهان ميباشد. بسياري از گازهاي مخرب مانند تركيبات كلر، فلوئور و متان كـه در طي سالها وارد هواي آزاد ميشوند وارد لايه استراتوسفر ميگردند و چون لايـه ازن در ايـن لايه قرار گرفته است شروع به تجزيه نمـودن آن مـي نماينـد.

گاز مبرد کلروفلوئوروکربن یا CFC:

گازهای CFC -قیمت گاز مبرد

در زير به برخي از مبردها CFC و كاربرد آنها اشاره ميشود

گاز R11 :اين مبرد به لحاظ پايين بودن فشار كاري و زياد بودن حجم جابجايي كمپرسور، بـا كمپرسورهاي گريز از مركـز و در سيـستمهاي تهويـه مطبـوع سـاختمانهاي دفتـري كوچـك، كارخانجات، مغازهها، تئاترها و … مورد استفاده قرار ميگيرد. فريون ١١ نيز همچون ساير مبردهاي فلوروكربني غير خورنـده، غيرسـمي و غيـر قابـل اشتعال ميباشد

گازR12 :فريون ١٢ شايد پر استفاده ترين مبرد در حال حاضر است. اين مبرد كاملا بيخطر، غيرسمي، غيرقابل اشتعال و غيرقابل انفجار ميباشد كه بسيار پايـدار اسـت و حتـي در شـرايط خيلي بد تجزيه نميشود. بيخطر بودن آن به همـراه ايـن واقعيـت كـه فريـون ١٢ در شـرايط اتمسفر يك نرمال در فشارهاي متوسط تقطير ميشود و در دماي 29/8 -به جوش ميآيد، اين  مبرد را براي استفاده در تاسيسات بزرگ و متوسط و با دمـاي پـايين و بـا هـر نـوع كمپرسـور مناسب ميسازد.

گاز R13 :براي كاربردهـاي بـا دمـاي خيلـي پـايين تهيـه شـده و معمـو ًلا در طبقـه پـايين سيستمهاي تراكمي چند مرحلهاي (دو يا سه طبقه) مورد استفاده قرار ميگيرد.

گاز مبرد هیدروکلروفلوئوروکربن یا HCFC:

نسل دوم مبرد های فریونی که برای اصلاح CFC ها ساخته و به بازار عرضه شد HCFC ها بودند که ترکیب شیمیایی در آنها از اتم های کلر، کربن، فلوئور و هیدروژن تشکیل شده است. اگرچه این گاز تا 90 درصد کمتر نسبت به CFC آثار مخرب برای طبیعت دارد ولی به دلیل وجود عنصر کلر در آن و مضرات برای لایه ازون به تدریج از چرخه سیستم های سرمایشی در کشور های پیشرفته حذف گردید. هرچند استفاده از این مبرد رو به منسوخ شدن است ولی در کشور های در حال توسعه مانند ایران هنوز هم برخی از مبرد های این مدل مانند R22 پر مصرف می باشد.

گازهای HCFC-قیمت گاز مبرد

گاز R22 :

در اصل به عنوان مبرد دماي پايين تهيـه شـده و بـه طـور وسـيعي در فريزرهـاي خانگي و سيستمهاي تجاري و صنعتي با دماي پايين تا دماي اواپراتـور ٨٧ -درجـه سـانتيگراد مورد استفاده قرار ميگيرد. استفاده عمده اين مبرد امروزه در دستگاههاي تهويه مطبوع كوچك مي باشد كه در انها به دليل محدوديت فضا، استفاده از كمپرسورهاي با جابجايي كم مزيـت بـه شمار ميرود. مزيت اصلي فريون ٢٢ بر فريون ١٢ نيز همين جابجايي كم كمپرسور ميباشد كه تقريبًا ٦٠ %فــــريون ١٢ است.

قیمت و خرید گاز R22

گاز R22 با برندهای زیر در بازار ایران عرضه می‌شود:

گاز ایسکون 22 (ISCEON)
 کولیب (COOLIB)
 هانیول (HONEYWELL)
فروژن (FROGEN)
 مکزیکِم (MEXICHEM)
 استارگِت (STARGET)
 هارپ (HARP)
 آلفا (ALFA)
 ام ای (MA)
 رفرون (REFRON)
 فلورن (FLORON)
 یونیکن (UNICAN)
 دی وای (DY)

قیمت گاز R22 در برند های ایسکون، هانیول، مکزیکم، و ما بقی برند های معتبر تولید کننده گاز فریونی قابل استعلام از بخش بازرگانی شرکت رادکو می باشد.

کاربرد‌ گاز R22:

گاز فریون مورد استفاده در تهویه مطبوع واحد‌های صنعتی و تجاری فریونی

گاز فریون اصلی فرآیندهای صنعتی فریونی

گاز فریون مورد استفاده‌ سیکل تبریدِ دما پایین و دما متوسط

گاز کولر R22 در خودروها نیز کاربرد دارد.

روغن کاری گاز مبرد R22

این گاز فریون با روغن‌های زیر سازگار می‌باشد:

روغن معدنی مانند روغن سفید (White Oil)

روغن آلکیل بنزن (Alkylbenzene)

روغن پلی اُل استر (POE)

سازگاری گاز فریون R22 با کمپرسورها:

رفت و برگشت پیستونی 2 700500 - انواع گاز مبرد -مشخصات فنی مبرد ها-قیمت گاز مبرد

Bitzer سمی هرمتیک اسکرو (semi-hermetic screw)  کامپکت اسکرو (compact screw)سمی هرمتیک پیستونی(semi-hermetic reciprocating)  اسکرال (hermetic scroll)

دومرحله‌ای (2stage semi-hermetic reciprocating)  تسمه‌ای (open type)

Danfoss اسکرال (scroll)  پیستونی منیروپ (Maneurop reciprocating)
Copeland اسکرال (scroll)  سمی هرمتیک پیستونی (semi-hermetic reciprocating)
Panasonic کمپرسور‌ کولر گازی

سازگاری گاز R22  با انواع شیر انبساط:

قیمت شیر انبساط-expansion valve-شرکت رادکو

شیر انبساط

تولید کننده نوع  شیر انبساط
Danfoss شیر انبساط ترموستاتیک(TUB-TUBE-TCBE) , (TUAE-TCAE-TUA) , (T2-TE2) , (TE5-TE55)

شیر انبساط الکتریکی

ETS6 , (ETS12.5-ETS400) , AKV

Alco شیر‌های انبساط سری T :TX3 , TX6 , T , L , TI

گاز‌های مناسب برای جایگزینی گاز فریون 22:

ملاحظات حاصل از جایگزینی گاز فریون 22 گاز فریونی جایگزین
سازگاری بهتر، عملکرد بهتر در دمای پایین گاز R407C- R407B – R407A
عملکرد بهتر برای دمای متوسط، افت فشار احتمالی R422B,C,D
کاربرد برای فشار بالا، نیاز به روغن کاری با POE، نیاز به تعویض ارفیس دارد R422C

بسته بندی و اندازه های استاندارد عرضه گاز R22:

نوع بسته بندی وزن کپسول kg
کپسول 13.6
22.7
56.7
454
794

جدول دما – فشار گاز R22

دما (°F) فشار(psig) دما (°F) فشار(psig) دما (°F) فشار(psig) دما (°F) فشار(psig)
-40 0.5 10 32.8 60 102 110 226
-35 2.6 15 37.7 65 111 115 243
-30 4.9 20 43 70 121 120 260
-25 7.4 25 48.8 75 132 125 278
-20 10.1 30 54.9 80 144 130 297
-15 13.2 35 61.5 85 156 135 317
-10 16.5 40 68.5 90 168 140 337
-5 20.1 45 76 95 182 145 359
0 24 50 84 100 196 150 382
5 28.2 55 92.6 105 211

گاز مبرد هیدرو فلوئوروکربن یا HFC:

این گروه جزو جدیدترین مبردهای مورد استفاده در سیستم های سردسازی جهان می باشد و ترکیب شیمیایی آنها از اتم های کربن، فلوئور و هیدروژن تشکیل شده است. در گاز مبرد HFC به دلیل عدم وجود کلر، بر روی لایه ازون تاثیر مخربی نمی گذارد و به طور کلی این مبرد یک گاز گلخانه ای غیر مخرب برای لایه اوزون می باشد و فقط باعث گرم شدن کره زمین می گردد. گاز R134a را می توان نمونه پر مصرف این مدل نامید.

قیمت مبرد و مشخصات فنی

گاز R134a:

خرید گاز R134A

گاز R134a با فرمول شیمیایی CH2FCF3، یکی از پرکاربردترین ترکیبات دسته‌ی هالوآلکان‌ها می‌باشد. این گاز فریونی خواص ترمودینامیکی نزدیکی به گاز R12 دارد. تولید گاز R12 در سال 1996 به دلایل زیست محیطی مانند گرمایش زمین و تخریب لایه اوزون متوقف شد

گاز R134a به عنوان یکی از پرکاربرد ترین گاز های نوع HFC و جزو گاز های جدید به حساب می آید و جایگزین مناسبی است برای گاز های مخرب طبیعت که در گذشته به صورت متداول استفاده شده است از جمله گاز مبرد R12، گاز R134a کاملا بی رنگ و غیر سمی می باشد و در کپسول به رنگ سبز تیره یا آبی و عموما در وزن 13.5 کیلو گرم قابل ارائه می باشد ولی در صورت نیاز در وزن های بالا و در بشکه های 450 و 790 کیلوگرمی موجود می باشد.

قیمت گاز R134a در برند های ایسکون، هانیول، مکزیکم، فروژن و ما بقی برند های معتبر تولید کننده گاز فریونی قابل استعلام از بخش بازرگانی شرکت رادکو می باشد.

خواص گاز R134a:

دما (°F) فشار(psig) دما (°F) فشار(psig) دما (°F) فشار(psig) دما (°F) فشار(psig)
-40 14.8 10 11.9 60 57.5 110 147
-35 12.5 15 15.0 65 64.1 115 159
-30 9.9 20 18.4 70 71.2 120 171
-25 6.9 25 22.1 75 78.8 125 185
-20 3.7 30 26.1 80 86.8 130 199
-15 0.6 35 30.4 85 95.4 135 214
-10 1.9 40 35.0 90 104 140 229
-5 4.0 45 40.1 95 114 145 246
0 6.5 50 45.5 100 124 150 263
5 9.1 55 51.3 105 135

کاربرد‌ گاز R134a

گاز مبرد مورد استفاده‌ی کاربرد های داخلی مانند لوازم خانگی

گاز مبرد مورد استفاده در چیلر های بسیار بزرگ

گاز مبرد مورد استفاده در تجهیزات خنک کننده‌ خودرو

گاز مبرد مورد استفاده‌ سیکل تبریدِ دما بالا و دما متوسط

گاز مبرد مورد استفاده‌ در درایر(رطوبت گیر) هوای فشرده

گاز مبرد مورد استفاده‌ در خنک سازی کامپیوتر‌ها

‌گاز R134a  با رو غن های زیر سازگاراست:

روغن پلی اُل استر (POE)

روغن پلی آلکیلن گلیکول (PAG)

گاز‌های جایگزین شده توسط گاز R134a:

گاز R134a به عنوان گاز فریونی جایگزین به جای گازهای زیر به‌کار برده می‌شود

گاز R401A, R401B, R409A, R409B, R12

برخی از برندهای گاز R134a موجود در بازار ایران:

ایسکون (Isecon)

کولیب (Coolib)

هانیول (Honeywell)

فروژن(Frogen)

مکزیکِم (Mexichem)

استارگِت (Starget)

هارپ (HARP)

آلفا (ALFA)

کمپرسورهای سازگار با ‌گاز R134a:

تولید کننده نوع کمپرسور
Bitzer سمی هرمتیک اسکرو (semi-hermetic screw)        تسمه‌ای (open type)

اسکرال (hermetic scroll)        کامپکت اسکرو (compact screw)

سمی هرمتیک پیستونی (semi-hermetic reciprocating)

Danfoss اسکرال (scroll)        پیستونی منیروپ (Maneurop reciprocating)
Copeland اسکرال (scroll)        سمی هرمتیک پیستونی (semi-hermetic reciprocating)
Panasonic کمپرسور‌‌های یخچالی
Secop کمپرسور های AC سکاپ   کمپرسور های DC سکاپ

سازگار بودن ‌گاز R134a با انواع شیر انبساط:

تولید کننده نوع شیر انبساط
Danfoss شیر انبساط ترموستاتیک

(TUB-TUBE-TCBE) , (TUAE-TCAE-TUA) , (T2-TE2) , (TE5-TE55)

شیر انبساط الکتریکی

ETS6 , (ETS12.5-ETS400), AKV

Alco شیر‌های انبساط سری T :

TX3 , TX6 , T , L

اندازه های استاندارد ، وزن و بسته بندی گاز R134a:

نوع بسته بندی وزن کپسول( kg)
کپسول 13.6
13.6

(مخصوص خودرو)

56.7
454
794
قوطی 0.34

گاز 407C:

گاز مبرد فریونی R407C مخلوطی از گازهای مبرد فریونی R32، R125و R134a می‌باشد.گاز R407c یک گاز ترکیبی از خانواده HFC ها می باشد که مشخصات بسیار مشابهی نسبت به گاز R22 در تجهیزات تهویه مطبوع دارد. گاز مبرد فریونی R407C در پروژه جایگزینی تجهیزات تهویه مطبوع، بیشترین تشابه را در مقایسه سایر مخلوط‌های گازی نسبت به گاز R22 دارا می‌باشد.

قیمت گاز R407C:

برای استعلام قیمت کپسول گاز R407C با کارشناسان فروش رادکو تماس بگیرید.

کاربردهای گاز مبرد فریونی R407C:

سیستم‌های تهویه مطبوع صنعتی، تجاری و خانگی با دمای متوسط

روغن سازگار با گاز R407C:

سازگار با روان‌کننده پلی ‌اُل ‌استرPOE

این گاز به عنوان جایگزین گاز R22 استفاده می گردد و مزیت هایی که نسبت به گاز مذکور دارد به شرح زیر است:

 • پایین بودن دمای تخلیه
 • با ظرفیت کمپرسور به سرعت تطبیق پیدا می کند
 • به دلیل تشابه در فشار و دمای این گاز با R22 در زمان تعویض گاز نیازی به تغییر قطعات نمی باشد.
 • قیمت گاز R407c نسبتا ارزان و در دسترس می باشد.

گاز R407C توسط برندهای زیر در بازار ایران عرضه می‌شود:

ایسکون (Isecon)

کولیب (Coolib)

هانیول (Honeywell)

فروژن(Frogen)

مکزیکِم (Mexichem)

استارگِت (Starget)

هارپ (HARP)

آلفا (ALFA)

سازگاری گاز فریونی R407C با کمپرسورها

تولید کننده نوع کمپرسور
Bitzer سمی هرمتیک کامپکت اسکرو (semi-hermetic compact screw) – سمی هرمتیک پیستونی(semi-hermetic reciprocating)  –

هرمتیک اسکرال (hermetic scroll)

Danfoss اسکرال (scroll) – پیستونی منیروپ (Maneurop reciprocating)
Copeland اسکرال (scroll) – سمی هرمتیک پیستونی (semi-hermetic reciprocating)

سازگاری گاز مبرد فریونی R407C با انواع شیر انبساط:

تولید کننده نوع  شیر انبساط
Danfoss شیر انبساط ترموستاتیک

(TUB-TUBE-TCBE) , (TUAE-TCAE-TUA) , (T2-TE2) , (TE5-TE55)

شیر انبساط الکتریکی

ETS6 , (ETS12.5-ETS400) , AKV

Alco شیر‌های انبساط سری T :

TI , TX3 , TX6 , T , L

جدول دما – فشار گاز R407C

دما (°F) فشار(psig) دما (°F) فشار(psig) دما (°F) فشار(psig) دما (°F) فشار(psig)
-40 3.0 10 39.9 60 118 110 261
-35 5.4 15 45.6 65 129 115 280
-30 8.0 20 51.6 70 141 120 300
-25 10.9 25 58.2 75 153 125 321
-20 14.1 30 65.2 80 166 130 342
-15 17.6 35 72.6 85 180 135 365
-10 21.3 40 80.7 90 195 140 389
-5 25.4 45 89.2 95 210
0 29.9 50 98.3 100 226
5 34.7 55 108 105 243

گاز R404a :

این گاز به عنوان یک گاز ترکیبی از خانواده گازهای HFC می باشد که از ترکیب سه گاز زیر تشکیل شده است:

گاز R125 (44%)
گاز R134 (4%)
گاز R143 (52%)
طبق پروتکل مونترال این گاز جایگزین های R22 و R502 می باشد که پس از حذف آن در سیستم های جدید مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود اینکه گاز R404a جزو گاز های مخرب لایه اوزون نیست ولی باعث گرم شدن زمین می گردد و همچنین به دلیل اینکه ترکیبی از چند گاز است در هنگام نشتی سیستم را دچار اختلال می کند.

روغنی که با گاز R404 سازگاری دارد از نوع پلی استر POE می باشد.بدلیل  GWP پایین این گاز امکان نیاز به افزایش میزان روغن POE وجود دارد، پیشنهاد می گردد از گاز R422c به عنوان جایگزین آن استفاده گردد.

برخی از برندهای گاز R404a موجود در بازار ایران:

ایسکون (Isecon)

کولیب (Coolib)

هانیول (Honeywell)

فروژن(Frogen)

مکزیکِم (Mexichem)

استارگِت (Starget)

هارپ (HARP)

آلفا (ALFA)

قیمت گاز R404A:

برای استعلام قیمت گاز R404A لطفا با کارشناسان فروش رادکو در تماس باشید.

کاربرد‌های گاز R404A:

گاز فریون مورد استفاده در چیلر‌ها

گاز مبرد مورد استفاده در وندینگ ماشین‌ها(ماشین فروش خودکار مواد غذایی)

گاز یخچال مورد استفاده در یخچال‌های فروشگاه‌ها برای نگهداری مواد غذایی

گاز فریون مورد استفاده‌ سیکل تبریدِ دما پایین و دما متوسط

گاز یخچال مورد استفاده‌ در ماشین‌های یخچال‌دار

گاز فریون مورد استفاده‌ در سردخانه‌ها برای نگهداری مواد غذایی

بسته بندی و اندازه های استاندارد عرضه گاز R404A:

نوع بسته بندی جرم kg
کپسول 10.89
45.36
362.88
589.67

جدول دما – فشار گاز R404A :

دما (°F) فشار(psig) دما (°F) فشار(psig) دما (°F) فشار(psig) دما (°F) فشار(psig)
-40 4.3 10 42.4 60 123 110 270
-35 6.8 15 48.2 65 135 115 289
-30 9.5 20 54.5 70 147 120 310
-25 12.5 25 61.2 75 159 125 331
-20 15.7 30 68.4 80 173 130 353
-15 19.3 35 76.1 85 187 135 377
-10 23.2 40 84.4 90 202 140 401
-5 27.5 45 93.2 95 218
0 32.1 50 103 100 234
5 37 55 113 105 252

سازگاری گاز R404A با کمپرسورها:

 

تولید  کننده نوع کمپرسور
Bitzer سمی هرمتیک اسکرو (semi-hermetic screw)  کامپکت اسکرو (compact screw)

سمی هرمتیک پیستونی(semi-hermetic reciprocating)  اسکرال (hermetic scroll)

دومرحله‌ای (2stage semi-hermetic reciprocating)  تسمه‌ای (open type)

Danfoss پیستونی منیروپ (Maneurop reciprocating)
Copeland سمی هرمتیک پیستونی (semi-hermetic reciprocating)
Secop کمپرسورهای یخچالی سکاپ

سازگاری گاز R404A با انواع شیر انبساط:

تولید کننده نوع شیر انبساط
Danfoss شیر انبساط ترموستاتیک

(TUB-TUBE-TCBE) , (TUAE-TCAE-TUA) , (T2-TE2) , (TE5-TE55)

شیر انبساط الکتریکی

ETS6 , (ETS12.5-ETS400), AKV

Alco شیر‌های انبساط سری T :

TX3 , TX6 , T , L


فريون ١١٣
:گرچه اين مبرد عمدتًا در سيستمهاي تهويه مطبوع مورد استفاده قرار ميگيـرد از آن در فرايند سرد كردن آب و آب نمك تا دماي ١٨ -درجه سانتيگراد نيز استفاده مـيكننـد. در اين مبرد به علت پايين بودن فشار كار و حجم جابجايي زياد استفاده از كمپرسورهاي گريـز از مركز الزامي ميباشد.

فريون ١١٤ :در تاسيـسات تهويـه مطبـوع بـزرگ تجـاري و صـنعتي وسـرد كـردن آب بـراي فرايندهاي صنعتي تا دماي ٥٧ -به كار ميرود. از اين مبرد در يخچالهاي خانگي و سـردكنهاي كوچك آب به همراه كمپرسورهاي تيغهاي دوار نيز استفاده ميشود.

فريون ٥٠٠ :مخلوط ايزوتروپيك فريـون ١٢(٨/٧٣ %جرمـي) و فريـون 125a  ٢٦ %جرمـي است. هر چند توان لازم فريون ٥٠٠ تقريبًا برابر توان لازم فريون ١٢ و ٢٢ ميباشـد جابجـايي كمپرسور آن از فريون ٢٢ بيشتر و از فريون ١٢ كمي كمتر است. مزيت اصلي فريون ٥٠٠ اين است كه در صورت جايگزيني آن به جاي فريون ١٢ موجب ١٨ %افزايش در ظرفيت كمپرسور ميشود.

فريون ٥٠٢ :مخلوطي ايزوتـروپ از 48/8 %فريـون ٢٢ و 51/2 %فريـون ١١٥ از نظـر جرمـي ميباشد. اين مبرد به عنوان مبردي كم دما براي جايگزيني با فريون ٢٢ در بعضي كاربردهاي با دماي كم و با نسبت تراكم زياد و به طور وسيعي در محدوده دماهاي انجمـاد و سـردخانه هـا و بعضي از كاربردهاي تبريد و به ويژه در پمپهاي حرارتي مورد استفاده قرار ميگيرد.

 فريون ٥٠٣ :مخلوطي ايزوتروپ از 40.1 %فريون ٢٣ و 59.9 %فريون ١٣ از نظر جرمي اسـت. فريون ٥٠٣ مبرد نـسبتًا تـازه اي اسـت كـه در محـدوده هـاي دمـايي 73.3 -تـا ١٠١ -درجـه سانتيگراد به طور روزافزون جايگزين فريون ١٣ ميشود

هيدروكربنها : گروهي از سيالات مركب از دو عامل هيدروژن و كربن با نسبتهاي مختلـف ميباشند كه از آنها متان، اتان، بوتان، پروپان، اتيلن و ايزوبوتان در زمره مبردهـا هـستند. ايـن سيالات شديدًا قابل اشتعال و انفجار هستند و همچنين به دليل اينكه مقداري حساسيت ايجاد ميكنند، نيمه سمي در نظر گرفته ميشوند. هر چند تعداد معـدودي از هيـدروكربنها (بوتـان، پروپان، ايزوبوتان) در بعضي از سيستمهاي تبريد مورد استفاده قرار ميگيرند، اسـتفاده از آنهـا معمو ًلا به كاربردهاي خاصي كه افراد مجربي از آن نگهداري ميكنند محدود ميگردد.

وظایف اصلی مبرد ها در سیستم های تبرید و سردخانه به شرح ذیل است

 • هنگامی که سیستم در دمای مجاز کار می کند باید بتواند حرارت را به خوبی جذب و دفع کند.
 • مدت زمان کارکرد در این ماده باید تا حد امکان بالا و کاملا پایدار باشد.
 • به دلیل احتمال وجود نشتی در سیستم تبرید تراکمی، مبرد باید ضد اشتعال، ضد سمی و تا جای ممکن برای محیط زیست خطرناک نباشد.
  ویژگی های ماده سرما زا یا گاز مبرد کدام می باشند؟
 • مبرد نباید سمی باشد.
 • در زمان عملکرد مبرد و همچنین نشتی احتمالی آن باید غیر قابل اشتعال و انفجار باشد.
  باعث اکسایش نشود.
 • در صورت نشتی سیستم، نشتی و محل نشت به سرعت قابل تشخیص باشد.
 • در خط مایع مبرد قطعات متحرکی که با مبرد تماس دارند باید توانایی روغن کاری را داشته باشند.
 • حرارت نهان متعادلی داشته باشد به صورتی که در زمان ثابت مقدار مناسبی از مبرد تبخیر گردد.
 • بین حالت مایع و بخار مبرد نباید اختلاف فشار زیادی وجود داشته باشد.
 • برای قطعات سیستم خورنده نباشد.
 • به دلیل حضور روغن در کنار مبرد، نباید ما بین این دو واکنش نا مطلوبی صورت گیرد.
  به طور کلی ترکیب شیمیایی مبرد به گونه ای باشد که در صورت نشت، محصولات موجود در سردخانه را آلوده نکند.
 • گاز مبرد نباید باعث فرسایش سیم پیچ موتور شود.
 • هادی الکتریسیته نباشد.
 • با روغن کمپرسور ترکیب نشود بلکه مخلوط شود.سایز کپسول گاز مبرد
  کپسول گاز سرماساز و گاز فریونی عموما به در سایز 2 تا 75 کیلو گرم قابل ارائه می باشد ولی به علت مناسب بودن قیمت کپسول 13.5 کیلو گرمی و همچنین جابجایی راحت، رایج ترین اندازه کپسول گاز مبرد در بازار می باشد.رایج ترین ظرفیت گاز های فریونی موجود در بازار ایران
  گاز R134a = ظرفیت 13.6 کیلوگرم
  گاز R22 = ظرفیت 13.6 کیلوگرم
  گاز R407c = ظرفیت 11.3 کیلوگرم
  گاز R410a = ظرفیت 11.3 کیلوگرم
  گاز R404a = ظرفیت 10.9 کیلوگرم
  گاز R507 = ظرفیت 11.3 کیلوگرم
  گاز R12 = ظرفیت 13.6 کیلوگرمرنگ بندی سیلندر کپسول گاز های مبرد (فریون)
  گاز مبرد رنگ سیلندر کپسول
  گاز R717 نقره ای
  گاز R134a آبی روشن
  گاز R502 ارغوانی
  گاز R407c شکلاتی
  گاز R410a رنگ گلی
  گاز R404a نارنجی
  گاز R11 نارنجی
  گاز R12 سفید
  گاز R22 سبز
  گاز R500 زرد
  گاز R507 کرمی

مطالعه بیشتر:

چیلر چیست ؟ساختمان چیلر تراکمی واجزای تشکیل دهنده چیلر تراکمی

تشریح انواع فن کویل، ساختار و طرز کار فن کویل

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب مناسب ترین دستگاه برای پروژه خود و نیز استعلام قیمت آنها با مهندسان ما تماس بگیرید. کارشناسان شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک (رادکو) آماده ارائه هر گونه مشاوره تخصصی در این زمینه می‌باشند.

تماس با بخش فروش و دفتر مرکزی RADCO

صفحه محصولات شرکت رادکو

صفحه نخست شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک (رادکو)

مطالعه بیشتر:

آشنایی با چیلر تراکمی و انواع کمپرسور

انتخاب و خرید انواع مینی چیلر و مقایسه مینی چیلر و داکت اسپلیت

با انواع مختلف چیلرها آشنا شویم (چیلر تراکمی، چیلر جذبی، مینی چیلر)

انواع کمپرسورهای مورد استفاده در چیلرهای تراکمی

محصولات شرکت رادکو

محصولات شرکت رادکو

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طریقه عملکرد سیستم هوشمند موتورخانه
دستورالعمل نصب و تعمیر و نگهداری چیلر هوا خنک
چیلر جدبی
نکات مثبت و منفی سیستم های تهویه مطبوع هوشمند
خرید مینی چیلر به قیمت کارخانه
پارامترهایی که در انتخاب چیلر موثر است
شرکت سازنده چیلر صنعتی