خدمات گروه تامین و تدارکات شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک (رادکو)

شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک (رادکو) توانسته است با بهره گیری از مهندسین با تجربه نظام مهندسی و با استفاده از نرم افزار های روز محاسبات دقیقی برای برآورد اقلام مورد نیاز پروژه های خود انجام دهد که این امر موجب کاهش هزینه پروژه و رضایت مشتری شده است و جهت دسترسی آسان به خدمات و محصولات تولیدی خود و سایر شرکت های بزرگ و عرضه بی واسطه اقدام به راه اندازی فروش اینترنتی محصولات خود کرده است.

محصولات و اقلام قابل تامین توسط شرکت رادکو به شرح ذیل می باشد:

انواع مبرد

انواع کمپرسورها
انواع اواپراتور از نوع مبدل پوسته و لوله
انواع کنداسور هوا خنک و آب خنک
شیر انبساط یا لوله مویین

سازه های فلزی شامل چهارچوبه چیلر

مخزن ذخیره مبرد یا رسیور
جدا کننده روغن
شیر برقی
رطوبت گیر یا فیلتر درایر
صافی
صدا خفه کن
ترموستات آنتی فریز و ترموستات آب سرد
شیر یکطرفه و شیرهای سرویس
کلید کنترل فشار بالا و پایین
کلید کنترل فشار روغن
فشار سنج و دما سنج

به بيان كلي مبرد ماده اي است كه با جذب حرارت از يك ماده به صورت عامل خنك  كن عمل مي  نمايد ، براي اينكه مبردي براي استفاده مناسب باشد بايستي داراي خـواص شـيميايي فيزيكي و ترموديناميكي ويژه  اي باشد كه استفاده از آن را مطمئن و اقتصادي سازد  بايد توجـه شود كه مبرد ايده آل وجود ندارد و بـه دليـل اختلاف فـاحش شـرايط و نيازهـا و كاربردهـاي مختلف، مبردي وجود ندارد كه بتواند براي همه كاربردها مناسـب باشـد. بنـابراين يـك مبـرد هنگامي ايده  آل خواهد بود كه بتواند شرايط و نيازهاي يك كاربرد بخصوص را تامين نمايد.  لـذا در ادامه شرح  مختصري از خواص مورد توجه در مبردها خواهد آمد و سـپس چنـد مبـرد كـه كاربرد گسترده اي دارند جهت آشنايي بيشتر خواننده به اختصار معرفي خواهند گرديد .

سمي بودن: سمي بودن يك عبارت نسبي بوده وتنها موقعي مفهوم مييابد كه ميزان غلظت و زمان تماس لازم براي ايجاد اثرات زيانبار تعيين شده باشد. درجه سمي بودن مبردهاي رايـج به وسيله آزمايشگاههايي تست شده است كه نتايج آن در جدول ارائه گرديده است. مبردهاي گروه يك خيلي سمي بوده و حتي در غلظتهاي نسبتًا پايين و يا زمـان تمـاس كم موجب مرگ و يا آسيبهاي جدي ميشوند ولي ميزان سـمي بـودن مبردهـاي گـروه شـش خفيف بوده و صرفًا در غلظتهاي بالا ميتوانند اثرات زيان بار داشته باشند. به لحاظ اينكه اثرات ناشي از گروه اخير بيشتر به دليل كمبود اكـسيژن اسـت تـا مـضر بـودن خـود مبـرد، آنهـا را غيرسمي فرض ميكنند. در حال حاضر آمونياك تنها مبرد سمي است كه تا حد زيـادي مـورد استفاده قرار ميگيرد ولي استفاده از آن به واحدهاي بسته بندي، يخسازيها و سردخانه هايي كه افراد مجربي در آنجا كار ميكنند، محدود ميشود.

ايمني: معمو ًلا خواص ايمني اولين ملاحظات در انتخاب يك مبرد بـوده و بـه همـين دليـل بعضي از مواد عليرغم اينكه مبرد خوبي هستند كمتر مورد استفاده قرار ميگيرند مهمترين اين مبردها آمونياك و بعضي از هيدروكربنهاي خالص هستند. اگر سيالي در حالت خاص و هنگامي كه با قـسمتي از هـوا مخلـوط مـيشـود، غيرقابـل اشتعال، غيرقابل انفجار، و غير سمي باشد و با روغن روانكـاري و مـواد ديگـري كـه معمـو ًلا در ساختمان تجهيزات تبريد به كار ميرود و با رطوبت موجود در سيستم تبريد واكنش نـامطلوبي نداشته باشد ميتوان به عنوان مبردي مناسب مورد استفاده قرار گيرد. بعلاوه خواص مبرد بايد چنان باشد كه در صورت نشت از سيستم، موجب آلودگي مواد غذايي و يا ساير مواد موجود در سردخانه نشود

قابليت اشتعال و انفجار :

اكثر مبردهاي مورد استفاده در سيستم تبريد کلا غير قابل اشـتعال و انفجار ميباشند. از موارد اسـتثنا آمونيـاك و هيـدروكربنهاي خـالص هـستند. هنگـامي كـه آمونياك با نسبتهاي بخصوصي از هوا مخلوط گردد بـه ميـزان جزيـي قابـل اشـتعال و انفجـار ميگردد ولي با اخذ تدابير ويژه خطر استفاده از آمونياك به عنوان مبرد قابـل اغمـاض خواهـد بود

ملاحظات اقتصادي: طبعًا از نظر اقتصادي مطلوب اين است كه خواص فيزيكي و حرارتي مبرد چنان باشد كه به ازاي ظرفيت تبريد واحد، حداقل توان را جذب نمايد و ضريب عملكـرد سيـستم بـالا باشـد. مهمترين خواص مبرد كه ظرفيت وراندمان سيستم را تحت تأثير قرار ميدهند عبارتند از

١ (حرارت نهان تبخير

 ٢ (حجم ويژه بخار

 ٣ (نسبت تراكم

 ٤ (گرماي ويژه مبرد

در هر دو حالت مايع و بخار. چون توان لازم بازاي واحد ظرفيت تبريد، براي تمام مبردهاي متـداول تقريبـًا برابرنـد و راندمان و مسائل اقتصادي سيستم، معمو ًلادرتصميمگيري براي انتخاب مبرد دخيـل نخواهـد بود. خواصي كه اندازه، وزن و هزينه اوليه تجهيزات تبريد را كـاهش مـيدهنـد و امكـان كـار اتوماتيك با حداقل تعميرات را فراهم ميسازند. حائز اهميت هستند. قيمـت و وفـور مبـرد نيـز عامل مهمي در انتخاب مبرد است.

انواع مبرد:

مواد مبرد كًلا به سه دسته تقسيم ميشوند:

مواد بی خطر مانند  R12-R502 , R22 , R-R13,….

مواد سمي و تا حدي قابل اشتعال مانند: R707 (آمونياك)-R40,R160 ,R 611

مواد قابل اشتعال مانند R290 (پروپان)، R170 (اتان)،R600 (بوتان) كه متداول نيستند

. گازهاي گروه اول چون تركيبي از كربن ـ كلر و فلوئور هستند،  CFC ناميده مـيشـوند. فريونها چون پايدارند، به طبقات بالاي جو رفته و در اثر شعله ماوراي بنفش كلر آزاد ميكنند و باعث تخريب لايه ازن ميشوند. اثر تخريبي مبردهاي مختلف با يكديگر متفاوت است .

در زير به برخي از مبردها و كاربرد آنها اشاره ميشود

آمونياك: آمونياك تنها مبرد خارجي از گروه فلوروكربني است كه در حال حاضر تا حد زيادي مورد استفاده قرار ميگيرد. گرچه آمونياك سمي و تحت شرايط خاصي تا حدي قابل اشتعال و انفجار ميباشد، خواص حرارتي فوق العاده اش بهره گيري از اين مبرد را در واحـدهاي يخـسازي، بسته بندي، زمينهاي اسكي روي يخ، سردخانه هاي بزرگ و … كه معمو ًلا افراد مجربـي از ايـن سيستمها نگهداري ميكنند و در مواردي كه سمي بودن از اهميت كمتري برخوردار ميباشـد، مناسب ميسازد.

فريون ١١ :اين مبرد به لحاظ پايين بودن فشار كاري و زياد بودن حجم جابجايي كمپرسور، بـا كمپرسورهاي گريز از مركـز و در سيـستمهاي تهويـه مطبـوع سـاختمانهاي دفتـري كوچـك، كارخانجات، مغازهها، تئاترها و … مورد استفاده قرار ميگيرد. فريون ١١ نيز همچون ساير مبردهاي فلوروكربني غير خورنـده، غيرسـمي و غيـر قابـل اشتعال ميباشد

 فريون ١٢ :فريون ١٢ شايد پر استفاده ترين مبرد در حال حاضر است. اين مبرد كاملا بيخطر، غيرسمي، غيرقابل اشتعال و غيرقابل انفجار ميباشد كه بسيار پايـدار اسـت و حتـي در شـرايط خيلي بد تجزيه نميشود. بيخطر بودن آن به همـراه ايـن واقعيـت كـه فريـون ١٢ در شـرايط اتمسفر يك نرمال در فشارهاي متوسط تقطير ميشود و در دماي 29/8 -به جوش ميآيد، اين  مبرد را براي استفاده در تاسيسات بزرگ و متوسط و با دمـاي پـايين و بـا هـر نـوع كمپرسـور مناسب ميسازد.

فريون ١٣ :براي كاربردهـاي بـا دمـاي خيلـي پـايين تهيـه شـده و معمـو ًلا در طبقـه پـايين سيستمهاي تراكمي چند مرحلهاي (دو يا سه طبقه) مورد استفاده قرار ميگيرد.

فريون ٢٢ :در اصل به عنوان مبرد دماي پايين تهيـه شـده و بـه طـور وسـيعي در فريزرهـاي خانگي و سيستمهاي تجاري و صنعتي با دماي پايين تا دماي اواپراتـور ٨٧ -درجـه سـانتيگراد مورد استفاده قرار ميگيرد. استفاده عمده اين مبرد امروزه در دستگاههاي تهويه مطبوع كوچك ميباشد كه در انها به دليل محدوديت فضا، استفاده از كمپرسورهاي با جابجايي كم مزيـت بـه شمار ميرود. مزيت اصلي فريون ٢٢ بر فريون ١٢ نيز همين جابجايي كم كمپرسور ميباشد كه تقريبًا ٦٠ %فــــريون ١٢ است.

فريون ١١٣ :گرچه اين مبرد عمدتًا در سيستمهاي تهويه مطبوع مورد استفاده قرار ميگيـرد از آن در فرايند سرد كردن آب و آب نمك تا دماي ١٨ -درجه سانتيگراد نيز استفاده مـيكننـد. در اين مبرد به علت پايين بودن فشار كار و حجم جابجايي زياد استفاده از كمپرسورهاي گريـز از مركز الزامي ميباشد.

فريون ١١٤ :در تاسيـسات تهويـه مطبـوع بـزرگ تجـاري و صـنعتي وسـرد كـردن آب بـراي فرايندهاي صنعتي تا دماي ٥٧ -به كار ميرود. از اين مبرد در يخچالهاي خانگي و سـردكنهاي كوچك آب به همراه كمپرسورهاي تيغهاي دوار نيز استفاده ميشود.

فريون ٥٠٠ :مخلوط ايزوتروپيك فريـون ١٢(٨/٧٣ %جرمـي) و فريـون 125a  ٢٦ %جرمـي است. هر چند توان لازم فريون ٥٠٠ تقريبًا برابر توان لازم فريون ١٢ و ٢٢ ميباشـد جابجـايي كمپرسور آن از فريون ٢٢ بيشتر و از فريون ١٢ كمي كمتر است. مزيت اصلي فريون ٥٠٠ اين است كه در صورت جايگزيني آن به جاي فريون ١٢ موجب ١٨ %افزايش در ظرفيت كمپرسور ميشود.

فريون ٥٠٢ :مخلوطي ايزوتـروپ از 48/8 %فريـون ٢٢ و 51/2 %فريـون ١١٥ از نظـر جرمـي ميباشد. اين مبرد به عنوان مبردي كم دما براي جايگزيني با فريون ٢٢ در بعضي كاربردهاي با دماي كم و با نسبت تراكم زياد و به طور وسيعي در محدوده دماهاي انجمـاد و سـردخانه هـا و بعضي از كاربردهاي تبريد و به ويژه در پمپهاي حرارتي مورد استفاده قرار ميگيرد.

 فريون ٥٠٣ :مخلوطي ايزوتروپ از 40.1 %فريون ٢٣ و 59.9 %فريون ١٣ از نظر جرمي اسـت. فريون ٥٠٣ مبرد نـسبتًا تـازه اي اسـت كـه در محـدوده هـاي دمـايي 73.3 -تـا ١٠١ -درجـه سانتيگراد به طور روزافزون جايگزين فريون ١٣ ميشود

هيدروكربنها : گروهي از سيالات مركب از دو عامل هيدروژن و كربن با نسبتهاي مختلـف ميباشند كه از آنها متان، اتان، بوتان، پروپان، اتيلن و ايزوبوتان در زمره مبردهـا هـستند. ايـن سيالات شديدًا قابل اشتعال و انفجار هستند و همچنين به دليل اينكه مقداري حساسيت ايجاد ميكنند، نيمه سمي در نظر گرفته ميشوند. هر چند تعداد معـدودي از هيـدروكربنها (بوتـان، پروپان، ايزوبوتان) در بعضي از سيستمهاي تبريد مورد استفاده قرار ميگيرند، اسـتفاده از آنهـا معمو ًلا به كاربردهاي خاصي كه افراد مجربي از آن نگهداري ميكنند محدود ميگردد.

گازهاي جانشینی CFC.:

توليد برخي از گازهـاي دسـت بـشر درقـرون اخيـر باعـث گرديـده اسـت كـه صـدمات جبران ناپذيري به محيط زيست وارد آيد كه يكي از ايـن زيـانهـا كـه روز بـه روز هـم بيـشتر گسترش پيدا ميكند شكاف لايه ازن ميباشد كه ميتواند تهديد بسيار خطرناكي براي حيات بر روي كره زمين باشد. ازن از سه اتم اكسيژن تشكيل شده كه به عنوان يـك محـافظ در مقابـل پرتوهاي ماوراي بنفش قرار گرفته و مانع رسيدن اين اشعه خطرناك بـه موجـودات زنـده كـره زمين ميشود زيرا اين اشعه باعث بيماريهايي از قبيل سرطان پوست، آب مرواريد، و جلـوگيري از رشد و نمو گياهان ميباشد. بسياري از گازهاي مخرب مانند تركيبات كلر، فلوئور و متان كـه در طي سالها وارد هواي آزاد ميشوند وارد لايه استراتوسفر ميگردند و چون لايـه ازن در ايـن لايه قرار گرفته است شروع به تجزيه نمـودن آن مـي نماينـد.

صـنايع تبريـد از گازهـاي CFC استفاده مينمايند كه جزء گازهاي مخرب لايه ازن ميباشند و از اين رو ايـن صـنايع در صـدد هستند تا هر چه سريعتر نسبت به جانشيني اين گازها اقدام كرده و حيات موجودات زنده را از يك خطر حتمي نجات دهند. گازهاي زير به عنوان بهترين گازهاي جانشيني براي دستگاههاي تهويه و تبريد معرفـي شدهاند كه اثر مخرب بر روي لايه ازن نيز ندارند:

١٢٣:R –اين گاز نوعي HCFC مي باشد.

١٣٤ R –:اين گاز نوعي CFC است و جايگزين ١١-R و ١٢-R كه مخـرب لايـه ازن هـستند شده است. اين مبرد از نظر ظرفيت و راندمان بهترين جانشين براي ١٢-R اسـت امـا رانـدمان سيكل ايده آل آن از ١٢-R و ١٢٣-R كمتر ميباشد. مزيت جالب اين گاز كيفيت بالاي انتقـال حرارت آن ميباشد اما اگر بخواهيم راندمان اين مبرد را به حد ١٢-R برسانيم بايستي تغييراتي در سرعت چرخش و يا خود كمپرسور ايجاد نماييم. اين مبرد اثری بر روي لايه ازن نداشـته و تاثير آن هم در تشديد پديده گلخانه اي صفر است. در اينجا اثر گلخانهاي و اثر تخريبي گازهاي متفاوت بر لايه ازن با يكديگر مقايسه گرديده اند.

محصولات شرکت رادکو

محصولات شرکت رادکو

چیلر هوایی اسکرو شرکت رادکو

داکت اسپلیت /قیمت داکت اسپلیت و خرید داکت اسپلیت /شرکت رادکو

, , , , ,
داکت اسپلیت یکی از رایج ترین سیستم های گرمایشی و سرمایشی است که در حال حاضر استفاده می شود که شامل دو بخش است . که یک بخش سیستم (کندانسور) در خارج از ساختمان قرار دارد و معمولا روی یک دیوار خارجی قرار دارد و یک بخش سیستم (هواساز) داخل ساختمان قرار دارد و در داخل سقف کاذب تعبیه می شود .
چیلر هوایی اسکرو شرکت رادکو

فن کویل/قیمت فن کویل و خرید فن کویل /شرکت رادکو

, ,
فن کویل کوچکترین عضو سیستم های تهویه مطبوع است. فن کویل دستگاهی برای خنک کردن و تولید گرما و به طور کلی تهویه مطبوع در محیطهای مختلف مانند : محیطهای مسکونی، اداری ،تجاری است.
معماری ساختمان و استفاده درست از سیستم های تهویه مطبوع در معماری ساختمان

تهویه مطبوع چگونه معماری مدرن را شکل داد

, , , , , , , , ,
ساختمان ها آثاری هنری اند و نماد خلاقیت هستند . معماران ، ساختمان های بزرگ و زیبایی خلق می کنند که در برابر زلزله نیز مقاوم هستند . در نتیجه همکاری با یک تیم در زمینه تهویه مطبوع می تواند این زیبایی را دو چندان کند و علاوه بر زیبایی ساختمان ، احساس آرامش و آسایش را نیز برای ساکنین آن فراهم کند.
چیلر هوایی اسکرو شرکت رادکو
چیلر هوایی اسکرو شرکت رادکو

چیلر هوایی چیست؟ مزایای کمپرسور اسکرال، اسکرو و پیستونی

چیلر های هوا خنک به دلیل استفاده از کندانسور هوا خنک به این نام شناخته می شوند شرکت رادکو آماده خدمت رسانی به کارفرمایان عزیز است تا با ارائه پیشنهادات در زمینه تهیه دستگاه های تهویه مطبوع به شما کمک کند.
فن کویل شرکت رادکو

فروش انواع فن کویل در کرج و تهران شرکت رادکو

, , , , , , , , , , , ,
فن کویل دستگاهی برای تولید گرما و سرما در ساختمان های اداری و مسکونی وتجاری همانطور که از نام این دستگاه پیداست از دو بخش اصلی فن و کویل تشکیل شده است این دستگاه در واقع نقش تمام کننده عمل انتقال حرارت و تهویه هوا را دارد.
تهویه مطبوع شرکت رادکو
سیستم تهویه مطبوع برج های مسکونی تجاری شرکت رادکو
چیلر هوایی اسکرو شرکت رادکو